Deklaracja dostępności strony internetowej Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej.

 

Deklaracja dostępności.

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dom-pomocy.com

Data publikacji strony internetowej: 2012,09,30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20,04,2022

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

-strona nie posiada głosowego czynnika treści

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklaracje sporządzono dnia: 2020-03-25. Deklarację sporządzona na postawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pisemny lub telefoniczny. Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 (71) 345 79 57

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adres korespondencyjny: ul. Farna 3, 51-313 Wrocław

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składanie skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Dostępność architektoniczna

DPS mieści się przy ul. Farne 3. Dojechać można liniami autobusowymi numer: 111, 130,131, 141,151, D oraz N. przystanek ul. Farna 3. Odległość od najbliższego przystanku wynosi około 30 metrów. Rozkład jazdy komunikacji miejskiej we Wrocławiu znajdują się na gablotach przy przystankach oraz na stronie http://mpk.wroc.pl/ 

Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych  i spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

  1. Do budynku prowadzą dwa wejścia
  2. Przy jednym z wejść dostępny jest podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  3. Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter.
  4. W budynku są dwie windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  5. Przy budynku znajduje się parking
  6. Parking nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracowników Domu Pomocy Społecznej.
  7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  8. Brak tłumacza języka migowego
  9. Zapewniamy wsparcie pracowników.

 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Wszystkie informacje dotyczące działalności DPS dostępne są na stronie internetowej: www.dom-pomocy.com . W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz na tablicach ogłoszeń w placówce.